Regulamin

Regulamin sklepu internetowego działającego w domenie:
sklep.butyregis.pl
Niniejszy Regulamin można wydrukować w formacie PDF
W związku z wejściem w życie, w dniu 25 grudnia 2014 roku, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, chcielibyśmy poinformować, iż treść niniejszego Regulaminu zawiera postanowienia, które określają warunki nabycia prezentowanych na naszej stronie towarów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

I. Słownik pojęć użytych w Regulaminie:
Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie sklep.butyregis.pl
Sklep internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon)
Konsument – zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zwana w dalszej części Regulaminu „nową ustawą”
II. Informacje ogólne
1.Informacje, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach znajdujące się na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca w ramach systemu zawierania umów na odległość przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie sklep.butyregis.pl prowadzi sprzedaż obuwia dziecięcego, wkładek obuwniczych i innych akcesoriów.
3. W ramach zawartych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru, a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę.
III. Sposoby złożenia zamówienia
Konsumenci mają możliwość złożenia zamówienia przy wykorzystaniu:
1. strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy zamówienia
2. poczty e-mail pod adresem: biuro@butyregis.pl
Zamówienia poprzez stronę internetową oraz adres e-mail przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień następuje jedynie w dni robocze.
3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail
– rozmiar zamawianego obuwia
4. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail oraz  telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 3 informacje o :
interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, koloru, rozmiaru, ilości,
cenie towaru,
dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 3, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
7. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 6, zawiera informacje o nadanym numerze dla złożonego zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru z określeniem właściwego modelu, kolorem, rozmiarem, ceną, koszty transportu, sposób dostawy oraz dane klienta, w tym pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
8. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.
9. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.
IV. Cena towaru
1.Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).
2.Cena, o której mowa w pkt. 1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w niniejszym Regulaminie.
4. Konsument składający zamówienie dokonuje wyboru sposobu i kosztów dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia.
V. Sposoby i terminy zapłaty związane z realizacją zamówienia
1.Konsument dokonuje wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.
2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności na towar:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez bank Idea Bank nr konta 45195000012006942417640001
d) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
3. Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub skorzystania z systemu płatności elektronicznych.
4. W przypadku płatności „za pobraniem”, konsument płaci gotówką odbierając towar na poczcie lub od kuriera.
VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych)
1.Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej UPS.
2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym,  obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i kraje UE.
3.O wyborze sposobu dostawy decyduje konsument w procesie składania zamówienia.
4.W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie:
Przesyłki pocztowe na terenie RP dostarczane są od momentu ich nadania w Urzędzie Pocztowym w ciągu 1-3 dni roboczych po nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
Czas realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi do 48 h w dni robocze od momentu wydania przesyłki kurierowi.
5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie, a także są one uwidocznione w procesie składania zamówienia w ramach prowadzonego sklepu internetowego:
Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie RP wynosi:
przy przedpłacie/przelewie na konto (również PayU i PayPal):
• waga do 5 kg 15,20 (przesyłka priorytetowa) – 1-4 par obuwia. Najtańsza Standardowa Dostawa
przy przesyłce „za pobraniem” (należność przyjmuje listonosz/kurier lub urząd pocztowy)
Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na terenie RP, wynosi:
przy przedpłacie/przelewie na konto (również PayU i PayPal):
• waga do 5 kg 17,42zł przy przesyłce „za pobraniem” dopłata 3,53 zł (należność przyjmuje kurier)
6. Najtańszym, dostępnym w sklepie internetowym,  standardowym sposobem dostawy zamówionych towarów na terytorium RP jest przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską, której wysokość wynosi 15,20zł (przy wyborze formy zapłaty przelewem na konto lub e-przelewy). Czas realizacji dostawy określony jest w pkt. 4.
7. Jeżeli konsument dokona wyboru sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy, standardowy sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę (o którym mowa w pkt. 6), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy.

VII. Odstąpienie od umowy
1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając sprzedawcy stosowne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy  w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:
a) dla umowy sprzedaży – w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
b) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:
a) pisemnie na adres korespondencyjny:
Firma Regis Piotr Król
ul. Zbąszyńska 13
91-342 Łódź
b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@butyregis.pl
3. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2, sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.
4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty najtańszego, standardowego sposobu dostarczenia towaru, udostępnionego przez Sprzedawcę, o których mowa w regulaminie,
b) zwrot płatności, o której mowa nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został dostarczony osobiście, przed jego upływem na poniżej wskazany adres:
Firma Regis Piotr Król
ul. Zbąszyńska 13
91-342 Łódź
6.  Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia jego przydatności.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
VIII. PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARÓW
A.   Rękojmia za wady
1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.
4. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 3 powinien wskazać:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) opis ujawnionej wady (na czym polega),
f) żądanie  realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,
5. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi są:
a) wymiana towaru na nowy.
b) naprawa,
c) obniżenie ceny,
d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.
6. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.
7.Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
8. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:
a) pisemnie na wskazane poniżej adresy:
Firma Regis Piotr Król
ul. Zbąszyńska 13
91-342 Łódź
b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:
– pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail biuro@butyregis.pl
9. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod wskazany poniżej adres:
Firma Regis Piotr Król
ul. Zbąszyńska 13
91-342 Łódź
10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

IX. Sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
2.Konsumneci mają możliwość skorzystania również z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.
X. Informacje końcowe
1.Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3.Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:
nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
zmiany sposobu dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. z przekształceń.
4.Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej,
5.Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej ze wskazaniem dnia jego obowiązywania.
6.Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia.
7.Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
8.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2016.